කුළුබඩු

  • Spice

    කුළුබඩු

    කුළුබඩුවක් යනු ප්‍රධාන වශයෙන් bs ෂධ පැළෑටි සහ කුළුබඩු ය. Bs ෂධ පැළෑටි යනු විවිධ ශාකවල කොළ ය. ඒවා නැවුම්, වාතය වියලූ හෝ බිම විය හැකිය. කුළුබඩු යනු ශාකවල බීජ, අංකුර, පලතුරු, මල්, පොතු සහ මුල් ය. කුළුබඩු වැනිලා වලට වඩා ප්‍රබල රසයක් ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී පැළෑටියක් bs ෂධ පැළෑටි සහ කුළුබඩු නිපදවීමට භාවිතා කළ හැකිය. සමහර රසකැවිලි සෑදී ඇත්තේ බහු කුළුබඩු (පැපිරා වැනි) හෝ bs ෂධ පැළෑටි එකතුවකින් (කුළුබඩුවක් සහිත බෑග් වැනි) ය. ආහාර, ඉවුම් පිහුම් සහ ආහාර සැකසීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.