අල

  • Potato

    අල

    අර්තාපල් ඕවලාකාර වන අතර ඇස්, රතු, කහ, සුදු හෝ දම් පැහැති සම, සුදු හෝ කහ මස්, පිෂ් content ය අන්තර්ගතය වැඩි, හැපෙනසුළු හෝ සිල්ක් රසයෙන් යුක්ත වේ. අර්තාපල් යනු ආහාර හා එළවළු වර්ගයකි, විද්‍යාත්මක නම අර්තාපල්, සහල්, තිරිඟු, ඉරිඟු, බඩ ඉරිඟු සහ ලොව ප්‍රධාන භෝග පහ ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රංශයේ අර්තාපල් “භූගත ඇපල්” ලෙස හැඳින්වේ.

  • Mashed Potatoes

    පොඩි කළ අර්තාපල්

    අර්තාපල් ඕවලාකාර වන අතර ඇස්, රතු, කහ, සුදු හෝ දම් පැහැති සම, සුදු හෝ කහ මස්, පිෂ් content ය අන්තර්ගතය වැඩි, හැපෙනසුළු හෝ සිල්ක් රසයෙන් යුක්ත වේ. අර්තාපල් යනු ආහාර හා එළවළු වර්ගයකි, විද්‍යාත්මක නම අර්තාපල්, සහල්, තිරිඟු, ඉරිඟු, බඩ ඉරිඟු සහ ලොව ප්‍රධාන භෝග පහ ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රංශයේ අර්තාපල් “භූගත ඇපල්” ලෙස හැඳින්වේ.